TERMAU AC AMODAU

  • Gallwn ddosbarthu unrhyw nifer o eitemau i’r un cyfeiriad o fewn ardal tref Caerfyrddin am £10 yn unig.

  • Y gost o ddosbarthu i unrhyw ardal arall o fewn Sir Gar yw £15/£20 - hyn yn ddibynnol ar leoliad.

  • Os fyddwch yn prynu eitem nad yw’n ffitio yn eich cartref wedi i ni ei ddosbarthu, ni allwn ad-dalu’r gost o ddosbarthu. Os fyddwn yn dod 'nôl a rhywbeth yn ei le, bydd rhaid talu eto am y gost o ddosbarthu. Er mwyn osgoi hyn sicrhewch eich bod wedi mesur yn ofalus cyn prynu,

  • Gallwn ond ddosbarthu eitemau  i fyny at y llawr cyntaf mewn adeilad,

  • Rydym yn hapus i chi ddod 'nôl i gasglu eitemau rydych wedi talu amdanynt yn hwyrach yn y dydd neu o fewn 5 diwrnod o’r taliad. Nid oes gennym ddigon o le i’w storio am gyfnod hirach.

Mae Dodrefen Xcel yn rhan o Prosiect Xcel

Sefydlwyd Prosiect gan Eglwys Gymunedol Tywi.

Xcel Furniture is part of the Xcel Project

The Xcel Project was founded by Towy Community Church